AKCJE OKOLICZNOŚCIOWE

Organizowane są liczne imprezy w szkołach, w domach kultury, w zakładach pracy oraz w bibliotekach”. Do popularyzacji tej literatury włącza się prasa, radio i telewizja. Dni Książki „Człowiek-Swiat-Polityka” to nadanie sprawom popularyzacji literatury społeczno-politycznej ‘rangi ogólnopol­skiej kampanii z udziałem szerokiego aktywu politycznego i spo­łecznego. Włączenie tego aktywu do popularyzacji literatury społeczno-politycznej ma wielkie znaczenie dla księgarstwa, gdyż księgarz przestaje działać w pojedynkę, zyskuje oparcie i po­parcie niezbędne dla stałego zwiększania sprzedaży i czytelni­ctwa tej literatyry. Obok masowych imprez kulturalnych, które mają już okre­ślone miejsce w kalendarzu zadań reklamowych, organizuje się corocznie szereg ogólnokrajowych bądź regionalnych akcji, które niezależnie od ich charakteru wymagają udziału książki i księ­garstwa.

 

 

OBOK WYSTAW I KIERMASZY

Obok wystaw i kiermaszy książek organizowane są również kiermasze płyt i. reprodukcji radzieckich. Program Dni Książki Radzieckiej wzbogacają spotkania z pisarzami polskimi (mówią­cymi o literaturze radzieckiej) oraz z pisarzami radzieckimi gosz­czącymi w naszym kraju. Organizowane są liczne konkursy pra­sowe lub konkursy błyskawiczne na znajomość literatury ra­dzieckiej. Księgarnie uczestniczą w konkursie na najlepsze okno wysta­wowe. Wyróżniający się w tym konkursie księgarze otrzymują liczne nagrody dyrektora Centrali Księgarstwa, zaś kilku z naj,- lepszych uzyskuje nagrody TPPR w postaci wycieczki do Związ­ku Radzieckiego.      Sprawa upowszechniania literatury społeczno-politycznej sta­nowi jedno z ważnych zadań księgarstwa. Stąd też konieczność stałego podejmowania różnych inicjatyw, mających na celu zwiększenie czytelnictwa i sprzedaży tej literatury.

 

INSPIRATOR I ORGANIZATOR

Inspiratorem i organizatorem Dni Książki Radzieckiej ‘jest „Dom Książki”, współdziałający w tym zakresie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Poparcie zapewnia Ministerstwo Kultury i Sztuki, a uczestniczą także „Ruch”, wydawnictwa, szkoły oraz inne instytucje. Szczególnie odpowiedzialna rola przypada placówkom pracującym bezpośrednio z odbiorcą i czy­telnikiem, tj. księgarniom, kolporterom książki oraz bibliotekom publicznym, szkolnym i zakładowym. Na okres Dni księgarze przygotowują atrakcyjną* dekorację okien wystawowych, szereg materiałów informacyjnych, zaopatrują kolporterów, zakłado­wych w wybrane pozycje z literatury radzieckiej, organizują kiermasze, wystawy oraz stoiska uliczne z książką radziecką.

 

SZCZEGÓLNA AKTYWNOŚĆ

Szczególną aktywność przejawiają w czasie trwania imprezy kolporterzy zakładowi, wykorzystując ożywienie propagandowe dla zdobycia nowych odbiorców książki technicznej.Począwszy od roku 1957 organizowane są również corocznie, w pierwszej połowie listopada, Dni Książki Radzieckiej. Zało­żeniem tej imprezy jest wykorzystanie klimatu dorocznych obchodów rocznicy Rewolucji Październikowej dla zwrócenia uwagi społeczeństwa na literaturę Kraju Rad, zapoznanie z jego osiągnięciami poprzez książkę. Program Dni przewiduje rozwi­nięcie różnych form propagandy i ekspozycji książki, organizo­wanie wystaw, odczytów i innych imprez z obecnością książki radzieckiej. Dni Książki Radzieckiej zostały związane z ‘ócltfy- wającymi się w listopadzie innymi imprezami, jak Dni Filmu Radzieckiego, Dni Techniki Radzieckiej.

 

BEZ OGRANICZEŃ

Komisja Upowszechnienia Książki i Prasy Technicznej nie ogranicza  się do organizacji wystawy- -kiermaszu w Politechnice Warszawskiej, ale organizowane są liczne spotkanid z autorami książek technicznych, konkursy dla czytelników oraz dla recenzentów książek technicznych (szcze­gólnie dla młodzieży). Szeroko uczestniczy w organizacji impre­zy cała prasa techniczna jak też i prasa codzienna. Akcji patro­nuje komitet honorowy pod przewodnictwem wicepremiera rzą­du PRL. W terenie Dni Książki i Prasy Technicznej organizo­wane są przez komisje wojewódzkie działające bądź. przy woje­wódzkich zarządach NOT, bądź przy „Domu Książki”, który jest jednym z aktywniejszych organizatorów wystaw, kiermaszy oraz innych imprez upowszechnienia książki technicznej. Komisja Upowszechnienia Książki i Prasy Technicznej wydaje corocznie charakterystyczny plakat oraz inne materiały propagandowe.

 

IDEA ZORGANIZOWANIA AKCJI

Idea organizowania akcji masowej na rzecz upowszechnienia czytelnictwa książki technicznej wynikła zarówno z rosnącego zapotrzebowania na książkę i prasę techniczną, jak również z tego, że dla rozwijającej się produkcji wydawnictw technicz­nych trzeba było. otworzyć szeroką drogę do czytelników. Pierw- « sze Dni Książki i Prasy Technicznej zorganizowano z inicjatywy Wydawnictw Naukowo-Technicznych oraz Centrali Księgarstwa „Dom Książki”, w początku października 1957 roku (początek roku akademickiego). Głównym akcentem tej imprezy była wy- stawa-kiermasz książki technicznej w Politechnice Warszawskiej. Od tego czasu organizowane są Dni Książki i Prasy Technicznej corocznie już na skalę krajową, a ich organizatorem jest Komisja Upowszechnienia Książki i Prasy Technicznej działająca przy Wydawnictwach Naukowo-Technicznych (przewodniczy jej dy­rektor WNT), w skład komisji wchodzą przedstawiciele wszyst­kich wydawnictw technicznych, ekonomicznych. i naukowych, Centrali Księgarstwa, Naczelnej Organizacji Technicznej i in­nych organizacji społecznych oraz instytucji związanych ze spra­wami” postępu technicznego.

 

KONKURSY BŁYSKAWICZNE

Konkursy błyskawiczne organizowane są na zaim­prowizowanej estradzie, zapowiadane przez megafony i połą­czone z książkowymi nagrodami przyznawanymi bezpośrednio w czasie kiermaszu. Mogą być odrębne konkursy dla dorosłych, a odrębne dla. młodzieży, dla kobiet czy poszczególnych grup zawodowych. Poza tymi formami uatrakcyjnienia kiermaszu, szczególnie w dużych środowiskach, mogą być organizowane na zainstalo­wanych obok estradach koncerty lub występy artystyczne. Jest to forma dobra i wskazana, z uwagi jednak na duże koszty może być organizowana jedynie z pomocą wydziałów kultury rad na­rodowych lub innych organizacji.Jak z tego widać, przygotowanie dobrego kiermaszu książki, wymaga wszechstronnych zabiegów organizacyjnych i propagan­dowych. Tylko współistnienie wszystkich elementów gwarantuje osiągnięcie zarówno dużych obrotów jak i tego, na czym nam szczególnie zależy, tj. długofalowych rezultatów w zakresie upo­wszechnienia kultury i czytelnictwa.


 

PROWADZĄCY OBSŁUGĘ

Prowadzący obsługę radiofoniczną kierma­szu powinni w czasie’jego trwania otrzymywać bieżąco najśwież­sze informacje o książkach, autorach, imprezach itp. w celu na­tychmiastowego ich nadania przez megafony. Imprezy i atrakcje uzupełniające sprzedaż kiermaszową są bardzo istotnym czynnikiem, który może po­ważnie zaważyć na powodzeniu kiermaszu, gdyż one nadają kier­maszowi różnorodność, atrakcyjność, czynią zeń wielki festyn kulturalny.Do atrakcji kiermaszowych należy wspomniana już loteria książkowa, która przyciąga szczególnie początkujących czytel­ników. Ale na istotne podkreślenie zasługują specjalne formy propagandy, stosowane coraz szerzej na kiermaszach. Należą do nich: udział pisarzy oraz konkursy błyskawiczne.Udział pisarzy w kiermaszu jest dużą atrakcją. Trzeba jednak pamiętać, że powinno się zapraszać pisarzy, których książ­ki będą na stoiskach kiermaszowych. Należy przygotować odpo­wiednie miejsce przy wybranym stoisku oraz zaopatrzyć w wy­wieszkę z nazwiskiem i godzinami pobytu na stoisku autora. Podpisujący książki przyciąga’tłumy zwiedzających, należy więc wielokrotnie przez megafony przypominać o jego obecności.

 

ODPOWIEDZIALNE ZA CAŁOŚĆ

Stoiska kiermaszowe, poza estetyczną numeracją lub nazwą’ podaną w formie jednolitych wywieszek, nie powinny posiadać nadmiaru elementów propagandowych. Funkcję tę spełniają same książki ułożone barwnie i zachęcająco na stoisku. Na kier­maszu musi istnieć sprawnie działający punkt informacyjny, który podobnie jak i wszystkie stoiska powinien posiadać szcze- gółowe plany rozmieszczenia stoisk (gdzie co można nabyć) oraz plany imprez kiermaszowych. Reklama i propaganda prowadzona w czasie kier­maszu opiera się przede wszystkim na żywo prowadzonym pro­gramie radiowym nadawanym w czasie trwania kiermaszu (z wozu transmisyjnego).   , Redaktorzy i wykonawcy tekstów muszą być uprzednio wy­posażeni w materiały informacyjne, a teksty przez nich przygo­towane powinny byfr zweryfikowane przez osoby odpowiedzialne za całość kiermaszu.